EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Följa strömmen

OffermentalitetenPosted by Emma 2018-05-16 15:41:38

Med vetskap om människans inneboende strävan efter att följa den rådande gruppens normer och värderingar, samt med vetskap om hennes fruktan att bli exkluderad från gruppen, är det ytterst lätt för dem som sitter på makten i vår tid att styra och påverka människors tankar och handlingar. Dessa videos nedan visar hur snabbt och lätt det är att programmera människor att agera på ett önskat sätt utan ifrågasättande, endast genom att mer än en person initierar ett beteende.

Viljan och drivet att få tillhöra en grupp härrör från den uråldriga överlevnadsinstinkten av att vara en del av flocken, där utfrysning från densamma var förenat med en säker död och är fortfarande en av de fyra primalrädslor som lever kvar i människans medvetande, läs mer om primalrädslor här: http://blogg.emmaklara.com/#post71

Tyvärr får detta "följa John-tänkande" ofta konsekvenser som inte är förenliga med det högre medvetandets egenskaper av betänkande, ansvarsfullhet, ifrågasättande och insiktsfullhet, då människan generellt hellre följer gruppen än hennes egen känsla för moral och förståelse för vad som är rätt och fel. Detta då det högre medvetandet är placerat i den nyare delen av hjärnan dvs. Neocortex och instinkten av att följa flocken härrör från hjärnstammens r-komplex, dvs. reptilhjärnan vilken ansvarar för överlevnad och är mer egoistiskt driven.

Att stå emot massans grupptryck och våga syna och ifrågasätta programmeringarna med all dess åsikts- och handlingsindoktrinering, är en viktig strategi i denna tid.

https://www.youtube.com/watch?v=b9O9SokTTA8

https://www.youtube.com/watch?v=y-PvBo75PDo&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=ft7mwyiPyIo

https://www.youtube.com/watch?v=BgRoiTWkBHU&t=35s

/Emma
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post73

Primalrädslor

OffermentalitetenPosted by Emma 2018-03-31 13:01:35

Människan är lätt att kontrollera och manipulera för dem som styr vår värld, de har all kunskap om naturlig lag, de har all kunskap om våra vår psykologi och fysiologi, de har kunskap om våra svagheter, om hur vårt undermedvetna fungerar, om våra största rädslor och använder denna sammantagna kunskap i syfte att kontrollera oss och få oss att agera precis som de önskar och vill.

En av de mest effektiva metoderna de har för att påverka oss är att spela på människans grundläggande rädslor, dvs. de djupa, underliggande rädslor som styr våra liv. Dessa rädslor är starkt sammankopplande med varandra.

Den fösta primalrädslan är rädslan för mörker. Denna rädsla är kommen från den tiden när mörkrets inbrott och frånvaron av solen kunde utgöra en fara för en människans överlevnad.

Den andra primalrädslan är rädslan för rovdjur (förövare) rädslan för att bli jagad och bli ett byte.

Den tredje primalrädslan är att bli övergiven, att bli lämnad, att bli exkluderad från flocken/gruppen/familjen.

Den fjärde och sista av dessa primalrädslor är rädslan för kaos.

Här följer ett längre citat från Mark Passio där han mer ingående beskriver dessa rädslor, hur de används mot oss och vilka konsekvenser det har fått.

“Know thyself and you will know the Universe and the Gods. To know thyself is what ultimately opens up all of the vistas of possibility within the field of potential in which we all exist and by knowing oneself we empower ourselves. So we have to look at our own dark aspects of our own subconscious mind which is our deep-seated fears. This is what our controllers have understood for centuries, again they know it much better than we do. One of the main reason they know this is because they are incredible well-read people. In a twisted way, they also have care, they care about what they are doing, they want to manipulate people, they care enough about it to do it and then they do it. So in a way they are not torn, they are not in duality consciousness – as they think, so they feel and so they act albeit in a psychopathic fashion. But the universe will respect unity over duality, it will respect dark care over no care, that is why they are so successful and that’s why we are basically continuing to be conquered. It is a paltry minority of people that do understand any of these methodologies let alone all of them.

Exploitation of our primal fears by the hidden manipulators of consciousness on this planet and to do that we want list these fears and then explain how these fears are deeply interconnected with each other. Ultimately they are all interwoven into a fabric, they are all interwoven and essentially in many ways work as one.

The first and primal fear it is entrenched and in rooted into the psyche of mankind is the fear of darkness. It is one of the most ancient embedded fears in our consciousness, the fear of darkness. The absence of the sun

The second primal fear is the fear of predators, the fear of being preyed upon, of being attacked, of being hurt physically. Most people do still live their lives in fear of this. The controllers, those who want to manipulate people based upon such fear know this well. They know that when given the chance the vast majority of people will choose a form of control (a control directed at them) rather than choose a form of discomfort. An example would be most people would willingly hand over constitutionally protected freedoms rather than have terrorist run amuck among us. The fear of being preyed upon, of being attacked, harmed is preyed upon itself by the controllers by manipulators they’re going to grant you your safety but you will have to pay something in return for it. And it will always, always 100% of the time mean a reduction in your freedom. The controllers know that most people are fearful and cowardly and instead of taking on a problem they want someone else to solve it for them. So we create whole controller classes to control those who we didn’t raise properly by instilling any moral values when they were young and the irony is that the controller class is among them, it’s from that very group, they haven’t had any true moral values installed in them, they are just looking to control someone because they are psychologically inadequate, they want to take that out on somebody externally, they do anything but look inward and face the problem, anything but look inward and change what you do not like.

Hand in hand with the fear of predators and darkness is the primal fear of abandonment, the fear of abandonment by that Alpha male father, the protector from predators. Because that represents having to do deal with the predators or oneself, anything but that, anything. And in the modern word that equates to – we might have to raise our young morally ourselves, god forbid. Because we do not what to live morally, we’re going to teach it to your young people we’ll just have the controller come in and take of any acting up.

People will not develop courage, so she looks for a controller (government, order follower) to be her protective father courage is action in spite of one’s fear.

The fourth primal fear is the fear of chaos.
But it is control that leads to chaos, because it is based upon fear and fear leads to confusion, we lash out and try to control and ultimately what that creates is chaos in the world. We have chaos now in a converted form.

What does these four primal fears have in common? All forms of these fears are completely associated with survival. The instinct to survive is the strongest instinct in the human species. Every one of these fears, the fear of darkness, the fear of predators preying on us, the fear of the protector type abandoning us or the dominator or controller type abandoning us, and the fear of chaos breaking out. These are the deepest seated fears in the human psyche. They are all based upon our desire to continue to survive and that’s ultimately what a controller is going to base in sorcery upon, the fact that it knows that you will trade anything for survival.

The controllers have gotten people to swallow all of their control methods based upon exploiting these four fears all because they know all about the deepest underlying human instinct of survival.”

https://www.youtube.com/watch?v=foZ4KlQ3mfU
https://www.youtube.com/watch?v=zmxVq83MjdA  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post71

Antidepressiva preparat

OffermentalitetenPosted by Emma 2018-03-12 11:34:58

Antidepressiva preparat (SSRI - selektiva serotoninåterupptagshämmare och SNRI - serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare) är bland det mest skadliga substanser en människa kan intaga och utsätta sin kropp och sitt medvetande för, enligt Mark Passio, som kallar dem för Demon Drugs. De syftar till att avtrubba och stänga av en människas känslor vilka tjänar som en moralisk kompass i livet, för att tydligt kunna känna in vad som är moraliskt rätt och fel, samt för att tänka klart och fatta rätt beslut. SNRI syftar även på att avtrubba en människas fly eller fäkta respons, vilken fyller en viktig funktion, när vi befinner oss i livshotande situationer.
Avtrubbade och utan kontakt med sina känslor går människor vilse in i ett zombieliknande tillstånd och blir väldigt lättstyrda, med andra ord, precis in till det tillstånd de illvilliga krafter som styr vår värld vill att människor ska vara. Värst är det dock för unga människor vars hjärnor inte är fullt utvecklade och därmed mer känsliga, att inta dessa preparat.

MP rekommenderar alla som tar Antidepressiva medel att så snart som möjligt avsluta sitt beroende, avgifta sig och ta hand om de bakomliggande orsakerna till depressionen mm.

https://www.youtube.com/watch?v=1EGF_EG19xY

Genom människans önskan och drivkraft att bli av med smärta söker hon ofta finna snabba lösningar, men genom beroende och ssri hamnar hon snarare i ett än större problem. Det finns ingen quick fix och människor behöver lära sig att hantera sina känslor. Utan förståelse och insikt om sina känslor genom erfarenheter av mildare lidanden i livet så står en människa sämre rustad inför svårare livskriser och trauman om hon aldrig lärt sig att hantera dem på ett naturligt sätt.

Emma  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post64

Ära dig genom att ära andra

OffermentalitetenPosted by Emma 2018-02-08 20:03:23

Ju mer en människa klagar och beklagar sig, ju mer hat, bitterhet och ilska hon ger sin energi till oavsett om hon riktar det utåt eller bär det inom sig, desto sämre mår hon och desto fler upplevelser av det hon klagar på/riktar ilska till mm får hon.
Ju mer du klagar över desto mer finner du att klaga över, ju mer ilska du känner över andra desto mer kommer andra att föda din ilska, ju mer du klagar på din kropp och ditt yttre desto mer kommer du att finna att klaga över. Det finns inga undantag, detta är naturlig lag.

Lägg även till att det undermedvetna inte kan skilja på fantasi och verklighet, på dröm eller vakenhet, det kan inte skilja på andra och annat, utan tar allt personligt. Sålunda leder all form av hat och ilska riktad till andra eller annat, till självsabotage.

Det handlar inte om att stå passiv i en tid när det mer och mer uppdagas vilka dolda agendor som ligger bakom skeenden vi upplever och vilket utnyttjande och övergrepp som människor utsatts för av ett fåtal makt- och kontrollgiriga ”vad-de-nu-än-är”. Nej, det handlar om att ta tillbaka sin kraft som en suverän varelse och släppa offrets klagande röst, för det finns ingen lösning i den, tvärtom försvagas individen och desto saker kommer det finnas att klaga på.
Lögner försvagar människor medan sanningen stärker oss. Att upplysa och informera sig om omständigheter är positivt men att fastna i att rikta ilska och klaga till höger och vänster bär inte på vare sig kraft eller lösning.
Vi behöver vår kraft och förtjänar alla att må bra och vara våra egna mästare, genom att ära livet och varandra kan vi även känna äran och glädjen den medför inom oss själva och det ger oss all den positiva näring vi behöver för att stå starka och klarsynta i en omskakande tid.

Emma
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post57

Lyssna från hjärtat

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-08-18 12:01:45

Om fler och fler människor skulle lära sig sant att lyssna utifrån hjärtat, så skulle världen vara en lättare plats att leva för de flesta av oss.
Som det är idag så har många människor taggarna utåt och ger uttryck för att vara mycket lättkränkta. Detta då de identifierar med sina övertygelser och nästan alltid tenderar att vara på sin vakt och redo att försvara dessa övertygelser. De är på ett sätt fulla av sig själva och har ingen plats över för andras perspektiv och det verkar som om andras perspektiv ofta är ett hot mot dem, eftersom det hotar deras övertygelser, och eftersom de identifierar sig med dem, så kommer de att kämpa för att upprätthålla dem. Detta då en av de djupaste rädslorna hos människan är att förlora sin identitet.
Att ha rätt verkar likaså många gånger vara viktigare för många än att vara vänlig och öppen.
Det finns orsaker till för varför människor är rädda och osäkra med vem de egentligen är och varför de håller fast vid sin tro så starkt, och det handlar om den indoktrinering och programmering vi alla mer eller mindre har tvingats genomleva i barndom och uppväxt.

Men vi är mer än våra övertygelser, vi är skapare, inte offer och det enda sättet för oss att befria oss från programmeringarna och bli dem vi egentligen är bortom begränsning, är att ifrågasätta alla dessa övertygelser som vi använder som ett tolkningsfilter i varje interaktion eller upplevelse.

Livet innebär konstant förändring och utveckling, men om man inte är öppen, hur då kan man då förändras?

Detta är ett bra citat i sammanhanget.

Emma Klara
  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post45

Skuldbeläggning

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-08-17 11:03:10

Skuldbeläggande och dömande utåt är att lägga ansvaret utanför sig själv och ger uttryck för offermentalitet vilket bidrar till ökad separation och därmed ökat hat i världen. Skuldbeläggning och dömande inåt är också ett uttryck för offermentalitet som i lika hög grad bidrar till separation vilket genererar mer hat i världen, då vi alla är kopplade till varandra eftersom vi alla, oavsett världsligt ursprung eller val av epitet alla tillhör den mänskliga rasen och är komna från samma källa vad vi än väljer att kalla den/det.

Vi har alla naturliga rättigheter och skyldigheter, våra rättigheter är att få leva i frid, fred och frihet och att ha fri tillgång till moder jords helande element av rent vatten, ren luft och ren mat, och tak över huvudet, att ha rätten till våra tankar och kunna ge uttryck för dem, att vara fria att röra oss vart vi vill och ha rätt att försvara oss själva om våra naturliga rättigheter inskränks. Våra skyldigheter är att respektera andra människors och alla andra levande varelsers naturliga rättigheter och vara djurens och naturens förvaltare, och i det respektera planeten, vår allas moder jord.

När vi ger uttryck för att skuldbelägga utåt visar det på inre sår av att känna sig skyldig till det vi anklar andra för, när vi ger uttryck för en känsla av inre skuld stagnerar vi i vår utveckling och fastnar, både dessa former av skuld är komna av inre sår som behöver adresseras, tills de gör det och så länge vi flyr från vårt eget ansvar är vi kvar i offertänkandets varande och det kommer alltid att finnas dem som utnyttjar det. Att se sitt ansvar och inse hur stark vår påverkan är på alltet, är en nyckel till frihet, frid och fred inom oss och i det yttre.

Vårt fokus i varje nu är vår bidrag till alltet.


Emma Klara  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post43

program igen

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-05-11 18:33:48

Det fungerar verkligen så här, vi skapar vår verklighet med vårt riktade fokus och om många av oss går i offer- och rädslobaserade tankar tenderar verkligheten att svara på dessa vibrationer genom att visa en tillvaro där rädslans varande bekräftas och förstärks, en mindre trevlig verklighet med andra ord.

Dessa ord är lätta att läsa och många kan till och med hålla med om dem. Men det är svårare att på djupet förstå denna sanning och än svårare att följa dess vägledning, då det undermedvetna oftast ligger bakom våra val och handlingar i nuet utan att vi egentligen förstår att vi styrs av dess program, för det handlar om program. Men tills dess att vi verkligen gör oss av med dessa programmeringar alternativt omprogrammerar oss, så kommer de att till 95% styra våra tankar och handlingar och därmed skapa den verklighet vi upplever och bidrar till att framskapa framgent. Att bli medveten om det undermedvetnas program är därför en nyckel till ett liv i glädje.

Jag håller just nu på att fokusera mina kunskaper kring detta med omprogrammeringar och om du önskar du veta mer om hur programmeringar styr dig och ditt liv och är du intresserad av att prova på detta med att omprogrammera dig så att du kan skapa ett liv i glädje och medvetet skapande, så är du välkommen att kontakta mig på info@emmaklara.com

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post41

vikten av att se om sina sår

OffermentalitetenPosted by Emma 2017-04-26 17:00:29

Det som triggar oss i det yttre gör det för att det finns inom oss, som ett sår som rivs upp då och då genom saker i det yttre som påminner oss om det inre såret. Med andra ord är det lätt att se att det som triggar oss i det yttre styr oss, så länge vi inte är medvetna om våra inre sår och inte tar ansvar för deras helande.

De som styr vår värd, det vill säga de som styr över dem som till synes styr vår värld, vet detta och kan med enkelhet få oss att agera på vilket ätt de än önskar, det räcker med att de trycker på några knappar såsom att skapa en false flag, där media skriver den önskvärda riktningen för människors tankar om händelsen, så kommer människor att följa det in i vilket tänkande och agerande som helst. Och så här kommer det att fortsätt och nu i allt snabbare takt, eftersom allt manifesteras snabbare och snabbare nu, så länge människor är ofrivilliga till att ta ansvar för sina inre sår och vad som projiceras ut ur dessa.

Lösningen är frigörelse från offermentalitetens varande, till mer medvetenhet och totalt ansvar för sig själv och sitt energibidrag. Att gå från tron på sig själv som ett offer till att se sig själv som en suverän varelse, som medvetet skapar sin verklighet.

Vi kan skapa den verklighet vi längtar efter, vi måste bara förstå hur kraftfulla vi är och att vi har ett ansvar i att världen ser ut som den gör idag, det positiva med den insikten är att vi kan förändra vår värld här och nu, med start i oss själva. Låt oss göra det!

Faktum är att vi alltid manifesterar saker, det ligger i vår natur, vi är skapare, men eftersom de flesta inte är medvetna om detta hamnar de i att de ser sig själva som offer, och i det passiva offertänkandet så är det våra skuggsidor och de tankar som vi lägger mest tid och fokus på som manifesteras.
Att vara ett offer för omständigheterna är bekvämt för i den rollen slipper vi ta ansvar, därför väljer många att medvetet välja att inte höja sin medvetenhet om sin sanna natur, det är bekvämt att andra talar om för oss vad vi ska tänka och hur vi ska agera, och att vi får en liten belöning från storebror, för att vi varit så duktiga och lydiga, samtidigt som vi varnas från densamme när vi försöker bryta oss fria.

Men vi lurar oss själva i detta, vi är stolta och suveräna varelser som skapar vår tillvaro. dessutom lider de flesta utan att förstå varför, det djupa svaret på varför är att vi tillåtit oss själva att tappa kontakten med vår sanna natur, tappat kontakten med vår medmänsklighet, tappat kontakten med vår uppgift här, och tappat kontakten med Moder jord, på grund av att vi gett bort vår makt och lagt vårt självbestämmande i händerna på psykopater, vi kan med enkelhet ta tillbaka den makten, genom att se på oss själva som suveräna varelser.

Med kärlek
/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post37
Next »