EmmaKlara

EmmaKlara

.

.

Relationsformulan

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-10 08:56:35

För att ha och upprätthålla en välmående relation med en annan människa så finns det en mycket enkel och framgångsrik strategi. Naturligtvis är det av vikt att det råder en balans mellan givande och tagande i relationen, men den viktigaste nyckeln för en välmående och lyckosam relation är att på ett kontinuerligt plan, på olika sätt visa uppskattning i relationen genom att berömma (och i många fall även belöna) det du uppskattar hos personen och de beteenden du värdesätter, samt genom att öka toleransen med de beteenden som inte är uppskattade.

Den främsta anledningen till att klagande bör undvikas till varje pris är att kritik är den främsta anledningen till att relationer blir disharmoniska och tenderar att avslutas. Detta då det skapar en laddning av irritationen mellan parterna, vilket får båda att må dåligt. Minns även att det undermedvetna inte kan skilja på andra och sig själv utan tar allt som tänkts, sägs och känns personligt, därav blir ett yttre klagande och kritiserande personangrepp på sig själv.
Ytterligare en viktig faktor att inse är att all form av klagande verkar kontraproduktivt, då allt som klagas på intensifieras - alla beteenden som kritiseras och klagas på tenderar att öka.

Med andra ord receptet för en givande relation är:
1 Att visa och öka uppskattningen inför det du uppskattar
2 Öka toleransen inför det du inte uppskattar
3 Upphöra med all form av klagande och kritiserande
4 Håll en god balans mellan givande och tagande

Denna formula kan med fördel även användas i sitt eget inre self-talk, eftersom vår relation till oss själva är den viktigaste vi har och alla andra relationer speglas av våra egna känslor till oss själva. För att leva ett positivt och givande liv med hälsa och glädje är dessa faktorer sålunda lika viktiga att applicera till oss själva; att berömma sig själv över det vi uppskattar hos oss själva och ha överseende med det vi inte är lika förtjusta i. Att helt sluta klaga och kritisera oss själva för allt vi inte är som vi tycker att vi borde vara, sluta älta och kritisera oss för allt vi anser att vi borde gjort eller inte gjort, eller för att vi eller ser ut som vi anser att vi skulle vilja göra osv. Samt att ge oss själva balans i tillvaron genom att lyssna på oss själva och vår kropps behov.

Egentligen är det ganska enkelt, det är en Naturlig lag, att det vi ger energi till och fokuserar på får vi uppleva mer av i det yttre och känna mer av inom oss.


/Emma


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post58

Bokstavstrogenhet

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-02-06 12:29:51

I fiskarnas tidsålder som vi fortfarande befinner oss i (dock i sluttampen), bär människan hybris när hon kallar sig upplyst så länge hon fortfarande tror på sagor som faktiska skeenden och tillber Gudar som aldrig funnits och ärar människor som aldrig existerat. Hon är inte upplyst så länge hon utför riter som hon aldrig förstått avser något helt annat, bär symboler som inte representerar det hon tror att det representerar. Hon är inte upplyst så länge hon läser saker bokstavligt när de är ska förstås som metaforer och liknelser. Den bok vi kallar bibeln är fylld av olika böcker nedtecknade av olika människor, med texter hämtade från gamla skrifter, historier, myter, legender och från hörsägner, där man valt bort vissa texter (exempelvis Enochs bok), skrivit om andra texter och feltolkat meningar och gjort felöversättningar. I den gamla tiden skrev man texter som metaforer och liknelser, vilka ej ska förstås och läsas bokstavligt, vilket även står i omnämnt på olika sätt i bibelns böcker tex: 2nd Corinthians 3:6. Who has made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter kills, but the spirit gives life.

De skrivkunniga med tolkningsföreträde i historien bär sålunda stort ansvar inför vår tids skeenden då de i sina texter har haft makten i sina händer att programmera en hel värld att tro på sagor. Möjligen har det funnits ett syfte med att skriva så att bara ett fåtal ska se klart vad som ämnas och att det var så de, som nu, kunde och kan ”skilja agnar från vetet”. De som vet vad symbolerna betyder och förstår att tolka skrifter metaforiskt förstår vad som ämnas, medan de som läser och ser saker bokstavligt alltid kommer att vara blinda inför vad som faktiskt avses och kämpa för att behålla sina övertygelser. De flesta människor har trott på en historia som egentligen representerar något helt annat, men då de satt sådan tilltro för historien, och investerat och utvecklat så starka känslor inför karaktärerna i historien vill de inte att det bara ska vara en saga och metafor.

Bibeln är en mycket viktig och intressant bok om den läses med ögon som förstår dess symboler, koder och språk, då det är en av de äldsta astrologiska skrifterna (läs med fördel om astro-teologi), samtidigt som det är en manual till att nå upplysning, samt en av våra tidigaste böcker om kvantfysik, kanske ska den läsas och kan till fullo förstås endast från ett multidimensionellt varande, kanske är det en bok från framtiden (en parallell verklighet eftersom tiden inte är linjär) som kommit in på vår ”här och nu”-tidslinje i syfte att vi ska vakna upp från och ta oss ut ur den negativa matrix som begränsar vårt medvetande.
Säkerligen det finns säkert än mer funktioner och syften med dessa skrifter. Men om de tolkas bokstavligen fördummar och förblindar de människor. För i sin omedvetenhet verkar människan som ett får som följer och (vilse-)leds av fåraherdar i ulv-klädnader (de som sitter på makten i vår tid). Och så länge hon inte kan se bortom orden och förstå det underliggande budskapet är hon dömd att upprepa historiens läxor om och om igen.

Bibeln är en mycket viktig och intressant bok om den läses med ögon som förstår dess symboler, koder och språk, då det är en av de äldsta astrologiska skrifterna (läs med fördel om astro-teologi), samtidigt som det är en manual till att nå upplysning, samt en av våra tidigaste böcker om kvantfysik, kanske ska den läsas och kan till fullo förstås endast från ett multidimensionellt varande, kanske är det en bok från framtiden (en parallell verklighet eftersom tiden inte är linjär) som kommit in på vår ”här och nu”-tidslinje i syfte att vi ska vakna upp från och ta oss ut ur den negativa matrix som begränsar vårt medvetande.

Som en intressant notis om hur små felaktigheter och misstag i översättning och tolkningar kan förtrolla en hel värld och vilka konsekvenser det kan få är ordet virgin (dvs oskuld vilket i sig är ett negativt anslående ord för att markera en ståndpunkt) när det omnämns i bibeln är det i ursprunget översatt från det grekiska ordet almah vilket betyder ogift eller maiden (mö) och säger ingenting om sexuell aktivitet utan kan lika gärna appliceras på en prostituerad kvinna, ändå har denna tolkning lagt grunden för en hel världs övertygelser och förfulat den kvinnliga lusten genom historien och förenat en kvinnas sexuella njutning som synd- och skamfullt. Virgin symboliserar virgo, dvs. jungfruns tecken i zodiaken och vilken föder fram sonen (sun) solen.

Ord har makt och orden ”äger” oss så länge vi är omedvetna om dess kraft och påverkan på oss.

/Emma


  • Comments(1)//blogg.emmaklara.com/#post56

Naturlig lag

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-30 10:10:25

I denna Matrixverklighet finns det bara en lag vilken alltid är verksam, denna lag är dold för de flesta människor i syfte att kontrollera oss – denna lag kallas Naturlig lag (Natural law) och är den riktiga attraktionslagen.

Naturlig lag är baserad på 7 Universella principer och en bortglömd 8:e princip.

När en Människa på djupet förstår och lever sitt liv i enlighet med dessa principer kan hon verka i samklang med dem och med Universum och skapa ett liv i flöde, istället för att som nu, genom sin omedvetenhet leva liv av begränsning och utnyttjas av dem som följer dessa principer och använder dem mot henne.

De sju principerna är:

Principen om Mentalism
“THE ALL is MIND; The Universe is Mental.” -The Kybalion

Denna princip inbegriper sanningen att allt är sinne, allt är energi, allt som existerar i var och ens verklighet föds fram och lever inom våra sinnen. Vi är alla födda av det universella sinnet.

Principen om korrespondens
“As above, so below; as below, so above.” -The Kybalion

Såsom ovan, så och nedan. Allt som existerar i din yttre verklighet är skapat av det som finns i ditt sinne. Det vi tänker och känner i våra hjärtan och sinnen får vi möta och uppleva i världen omkring oss och får återspeglat till oss via andra människor.

Principen om Vibration
“Nothing rests; everything moves; everything vibrates.” -The Kybalion.

Inget är stilla, allt är energi, och all energi vibrerar. Allt vi upplever med våra sinnen finns på en vibrationell nivå. Allting i Universum vibrerar med en specifik frekvens. Lika vibration attraherar lika eller snarlik vibration, medan olika vibrationer stöter ifrån varandra.

Principen om polaritet
“Everything is Dual; everything has poles; everything has its pair of opposites; like and unlike are the same; opposites are identical in nature, but different in degree; extremes meet; all truths are but half-truths; all paradoxes may be reconciled.” -The Kybalion.

Allting har sin motsats och dessa motsatser är identiska i sin natur, men skiljer sig i verkan och uttryck. Dessa motsatser är båda delar av helheten och utan dem skulle det inte finnas någon helhet.

Principen om Rytm
“Everything flows, out and in; everything has its tides; all things rise and fall; the pendulum-swing manifests in everything; the measure of the swing to the right is the measure of the swing to the left; rhythm compensates.” -The Kybalion.

Allting har sin ebb och flod, allt sinar ut och flödar, allting växer och avtar, transformeras och transmuteras. Allting har sin säsong - sin cykel och varje cykel har sitt slut och flödar in i nästa.

Principen om orsak och verkan
“Every Cause has its Effect; every Effect has its Cause; everything happens according to Law; Chance is but a name for Law not recognized; there are many planes of causation, but nothing escapes the Law.” -The Kybalion.

Inget sker av en slump, allting sker av en anledning, oavsett om en människa är medveten eller omedveten om det. För varje handling finns en konsekvens, för varje agerande en reaktion som står i direkt proportion till handlingen oavsett om det är din egen handling eller andras handlingar.

Principen om kön
“Gender is in everything; everything has its Masculine and Feminine Principles; Gender manifests on all planes.” -The Kybalion.

Allting innehåller både en maskulin och feminin aspekt.

Den bortglömda principen är principen av care – dvs. att bry sig om, att intressera sig för.
Det vi bryr oss om och värdesätter i vår vardag fungerar som vår bakomliggande drivkraft till våra tankar och handlingar. Därav verkar det vi bryr oss om som den ultimata generatorn för vår livsupplevelses kvalitet. Denna princip kan även kallas den generativa principen (från det latinska ordet genere som betyder att skapa). Det vi bryr oss om, det vi vill och lägger vår energi på är det som skapas i vår värld.

Lyssna med fördel på Mark Passio:s genomgående presentation om detta mycket viktiga och omfattande ämne, här är del 1 av 3: https://www.youtube.com/watch?v=ASUHN3gNxWo

/Emma


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post55

Saturnus kontrollmatrix

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-26 14:22:52

Människan av den gamla tiden följde stjärnorna och såg på planeterna som gudar och gav dem namn, de tillbad solen eller månen, och på vissa håll även Venus som den främste Guden. Än idag tillbes de, och då framförallt Saturnus och det är det denna text kommer att handla om.

Saturnus var den gamla solen och låg troligen mycket närmare oss än den gör idag (vi hade två solar tidigare), den tillbads av alla soldyrkande religioner som en gud i the Golden age, och gör det än idag inom Kristendom, Islam och Judendom mfl, bara det att de flesta inte känner till det. Saturnus kallas även för the black sun, då den lyste även på natten, mest synlig då på norra halvklotet (möjligen kan det vara detta som ligger till grund för legenden om att ljuset kommer från norr).
För länge sedan skedde en enorm kataklysm i vårt Universum som skakade om hela vårt solsystem. Mars som tidigare varit en bebolig planet förstördes, troligen är det därför vi kallar Mars för krigarplaneten, och att kataklysmen kan liknas vid ett krig i Universum (vissa hävdar att människan har sitt ursprung på Mars). Venus, the morning star (Isis mfl.), representerade den gudomliga feminina, gick från att vara en god gud, till att förvandlas till en serpent/drake då hon i sin omskakning på himlen liknades vid att spruta eld, (vissa kulturer i den gamla tiden ansåg henne vara en komet). På grund av kataklysmen slocknade Saturnus och troligen ändrades himlakropparnas ordning; Venus, Saturnus, Mars och Jupiter (och säkert fler himlakroppar) påverkades starkt och deras ordning förändrades och vi fick bara en sol kvar. I samband med detta drabbades mänskligheten av amnesi, möjligen var det även denna kataklysm som låg till grund för syndafloden.

Saturnus är en sträng härskare som representerar mörker, kaos och förstörelse, kontroll och auktoritet, det gamla - traditionen. Han är the Lord of the ring - ringarnas härskare.

Saturnus härskar över tid och rum. I det antika Grekland var Saturnus namn Kronos, och styrde över tiden (sekventiell tid), (från Kronos har vi fått ordet kronologi). Kronos var en skördegud med lie som attribut (härifrån kan vi också tydligt se att liemannen, en symbol för döden, representerar Saturnus), han bar långt skägg, vilket ofta är vår inprogrammerade bild av Gud – en farbror med långt skägg, och vi kan i detta sammanhang också se på Santa Claus, som en representant för Saturnus. I romersk mytologi hette Kronos just Saturnus.

Saturnus verkar som en gigantisk klocka, den sätter tiden - it Sets time (Seth var en ond egyptisk gud i det gamla Egypten som representerar Saturnus andra namn för honom är Setesh, Sutekh, Setekh och Suty). Saturnus är guden som skapar efter varandra följande sekventiell tid – den linjära tiden, den fångar oss med andra ord i tiden. I själva verket är tiden inte fixerad, den är evigt flödande och relativ.

Han styr oss än idag och kanske i högre grad än tidigare, då människor följer honom som slavar utan att veta om det. Den amnesi som mänskligheten drabbades av nyttjas av dem som styr vår värld idag och historien upprepar sig när vi inte lärt oss det förgångnas läxor. De som styr vår värld har flera gemensamma nämnare, men en av de viktigaste av dem är att de alla är Satunusdyrkare, de tillber och lyder under Saturnus. De är mycket införstådda med Saturnus påverkan över oss och är troligen även dem som skapat kontrollmatrixen.

Saturnus härskar över kontrollsystemet framförallt på dessa områden:

· Religioner, hemliga sällskap och Satanister är Saturnusdyrkare

· Banksystemet

· Politik och statliga institutioner

· Korporationer

· Lagar och rättsväsende

· Vetenskap

Det är från Saturnus vi fått namn ord och begrepp såsom Satan, Satanism, Sankt, Saint, Satyr, Sabbath (lördagen, en vilodag i ära för Saturnus) Saturnia (en ort i Italien nämnd efter Saturnus), Saturnalia (en högtid i det antika Rom, som firades den 17–23 december för att ära guden Saturnus, denna högtid är troligen även en del av anledningen till att vi firar jul). Saturnus dag är lördag - Saturday, Saturnus färg är svart och används därför som till valet av färg i prästrockar, i domstolar mm. Siffrorna 666 är tillägnade Saturnus och siffran 8 är Saturnus siffra.

EL är det judiska benämningen på Gud vilka också såg Saturnus som den faktiska guden och gör det än idag, även om de flesta inte vet om det. Från EL hittar vi namnen Elohim (demiurge, demoner, fallna ängalar, jinns och archons = skapargudar och härskare under Saturnus), elit, election, och avslutande bokstäver i namnen på alla ärkeänglar (Archangels - arch från ordet archon = härskare). I de gamla Nag hammadi skrifterna står det att the Archons (archon = ruler) kom från Saturnus.
Här kan vi anta att Annunaki kommer in i bilden, att de styrt oss från Saturnus eller möjligen tidigare styrt matrixen från Saturnus men att andra såsom AI (artificiell intelligens) mfl. tagit över, alternativt att det råder en kamp dem emellan om vem ska göra anspråk på oss.

Anti-Krist betyder inte anti som i ordet mot, utan som i ordet före, anti-Krist ska sålunda läsas som före Kristus. Där Kristus är att förstås som den nuvarande solen (läs med fördel om Astroteologi), och Anti-Krist är en benämning för den tidigare solen, dvs Saturnus.

J.R.R. Tolkien hade tillgång till mycket information som han delade med sig av i allegorisk form i sina böcker. Sagan om ringen är att ses som en allegori (dvs. en berättelse eller bildframställning vars olika detaljer har en dold innebörd). Sauron är skapat från namnet Sargon av Akkad som härskade över Mesopotamien och sägs vara den förste att skapa ett imperium, dvs. ett rike som innehöll flera olika nationaliteter. Sargon eller i detta fall Sauron representerar Saturnus, och bär även en av de viktigaste symbolerna för Saturnus – ögat (vilken återfinns som symbol på sydpolen på Saturnus, mer om detta nedan).

De som styr vår värld är som skrivet Saturnusdyrkare, på ett kontinuerligt plan använder de symboler som representerar den gamla solen, då de vet att människors undermedvetna sinne är ytterst mottagligt för bilder, tecken och symboler och enkelt kan låta sig styras av dem (det undermedvetna kommunicerar i bildform). De gör även handtecknen för att visa sin tillhörighet till Saturnus (alla de tecken som vi identifierar med illuminati).
Frågan är dock, hur de kan styra oss och hålla denna kontrollmatrix uppe? Här nedan tar jag upp de vanligaste symbolerna samt hur matrixen upprätthålls.

De två viktigaste symbolerna för Saturnus är hexagonen som också är Davidsstjärnan (vilken i sitt rätta namn är Saturnusstjärnan - hexagrammet), likaså är kuben en avbild av Saturnus hexagon (se bilder), anledningen till att Hexagonen representerar Saturnus är att formen av en hexagon går att ses på Saturnus nordpol. Den andra symbolen är ögat då det på sydpolen på Saturnus finns en figuration som ser ut som ett öga. Både hexagonen med dess efterliknar i den sexuddiga stjärnan och kuben samt ögat återfinns i många symboler fullt synliga runt omkring oss.

Både ögat och hexagonen på Saturnus båda poler stormar och avger ljud (läs om och se videos om Kymatik - cymatic), och sänder en frekvens som ringarna runt Saturnus förstärker och sänder till jorden för att med månens hjälp, vår måne är inte naturlig, men placerades där den är och används i syftet, i att bistå Saturnus och hålla uppe kontrollmatrixen vi lever i och upplever som vår verklighet.

Ringarna runt Saturnus är inte solida, utan består av ett enormt elektromagnetiskt fält med troligen någon form av kristaller mm som rör sig - dansar och sänder ut frekvenser, och fungerar som ett mottagaröverföringssystem – en enorm antenn. Genom rymdforskningen via Voyager och Cassini (rymdfarkoster) har man uppmätt att det runt Saturnus sänds ut jättestarka radiovågor, vilka påverkar oss starkt och får oss att fastna i och bara uppleva denna illusion av verklighet, en falsk verklighet, såsom virtual reality. Saturnus frekvenser och möjligen andra vågor som sänds (broadcasts) från den gamla solen fungerar som en brandvägg, så att vi inte kan se bortom illusionen. Här är en video med Saturnus ljud: https://www.youtube.com/watch?v=Sh2-P8hG5-E

Den svarta kuben (som kan skönjas i Hexagonen) är en mycket viktig symbol för Saturnus och återfinns såväl som symbol i religioner tex. Kaba (Kaaba) stenen i Mecka, samt som i monument, statyer och symboler vilka också representerar ägande, makt, kontroll mm. över människor.
Saturnus styr över Stenbockens tecken, därav är en av symbolerna för Saturnus just getabocken med alla dess attribut och efterlikanden – Baphomet och Pan, satyr, faun, bockhorn, bockfötter, gethuvud, getögon mm.
Månskäran, är inte en symbol för månen i den gamla tiden, utan en direkt symbol för Saturnus som har formationen av en roterande månskära på sin himlakropp, se bilder.
Andra viktiga symboler för Saturnus är tjuren (Moloch mfl) och ugglan, vilka är vanligt förekommande symboler inom olika hemliga sällskap mm.
Ringen är en symbol för Saturnus på grund av dess ringar, och en intressant notis är att det är på grund dem som vi i ceremoni använder ringar i giftermål.

Detta ämne är mycket omfattande och min text här är bara att anses som en introduktion, jag uppmuntrar alla som känner resonans med texten att själva söka vidare för att se den större bilden om hur kontrollmatrixen fungerar och hur allt hänger ihop. Jag rekommenderar dem som önskar mer information att lyssna på och läsa texter och böcker av: David Talbott, Jordan Maxwell, David Icke, Jay Weidner, Troy McLachlan, Norman Bergrun, Mark Passio mfl.

Avslutar denna långa text med dessa ord.
Bortom kontrollmatrixen finns den ursprungliga skaparen som vill väcka oss ur vår amnesi, så att vi kan minnas vilka vi är och vakna upp från drömmen och se att vi är ren medvetenhet bortom begränsning, bortom tid och rum, för matrixen är bara en dröm inom drömmen som vi tror är verklig, så länge vi tror att vår verklighet definieras av våra sinnens perception. Men det – vi – är så mycket större än så, vi är rent medvetande som upplever sig självt och ju fler av oss som vaknar upp från denna masshypnos, desto snabbare kan vi frigöra oss från denna livsfientliga begränsade kontrollmatrix och nå vårt fulla varande.

/Emma

  • Comments(3)//blogg.emmaklara.com/#post54

Matrix triologin

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-26 08:19:13

Många filmer och TV-serier bär på mer eller mindre dolda budskap och ledtrådar, andra tjänar som liknelser och metaforer. En filmtriologi som återspeglar en viktig allegori är Matrix filmerna, de är fyllda med nycklar och budskap för att förstå vår verklighet. I denna text ämnar jag ta upp några exempel på detta.

Varje film både ställer och svarar på en fråga:
The Matrix – Vad är matrixen? Svar: Ett kontrollsystem
Matrix Reloaded – Varför är vi i matrixen? Svar: För att vi inte har förstått vilka vi är och i det, gett bort vår kraft, genom vår tro på en yttre auktoritet.
Matrix Revolutions – Hur kan vi ta oss ut ur matrixen? Svar: Vår önskan/drivkraft för att vara vårt sanna jag och genom det agera för att frigöra sig.

Det röda och det blå pillren som Neo får välja på symboliserar mer än bara att säga ja till sanningen och våga ta steget att förstå hur detta livsfientliga system fungerar och hålls uppe. Själva färgerna i sig har en betydelse, där den blå färgen representerar den feminina aspekten, vilken är passiv i sin natur och den röda färgen representerar den maskulina aspekten vilken är aktiv i sin natur och pushar framåt.

Namnet Neo har flera bottnar, dels så betyder det Ny – som i new man, det är också ett anagram för one (the one). Det är också synonymt med neocortex, dvs den del av vår hjärna där högre utvecklade beteenden och kognitiva förmågor sitter.

Neo, Trinity och Morpheus tillsammans symboliserar treenigheten, där Neo är synonym med sonen, det heliga maskulina, kropp, agerande, mod, frihet medvetenhet, vilja. Trinity representerar den heliga anden, det heliga feminina, känslor, ande, hjärta, kärlek omvårdnad. Morpehus representerar fadern, sinne, tanke, intelligens, kunskap och sanning.

Oraklet representerar det undermedvetna, och uppmuntrar oss till att – know thyself.

Merovingian symboliserar en av de gamla blodlinjer som skapat och styr matrixen (denna blodslinje existerar och är en av de ätter som fortfarande kontrollerar vår värld).

Så vad är Matrixen, vem skapade den och hur kan vi ta oss ur den? Morpheus säger: ”The matrix is control, it is a computer generated dreamworld built to keep us under control in order to change the human being into batteries”.
Matrixen är ett kontrollsystem skapat av maskinellt medvetande – AI (artificiell intelligens). Vilken skapar en drömvärld som vi upplever som sann – mind control. Detta kontrollprogram håller oss tillbaka, genom att få oss att tro vi är våra kroppar och att våra kroppar och våra fem sinnen definierar vår verklighet. Det är programmet som skapar illusionen om tid och rum. Likaså syftar matrixen på att kontinuerligt hålla energi från vår kollektiva medvetenhet på lägre frekvenser genom att i sitt program trigga och aktivera känslor av rädsla eftersom rädslan för oss bort från neocortex och vi hamnar i den mer primitiva reptilhjärnan, som är fokuserad på överlevnad, kamp och flykt. Detta syftar till att upprätthålla matrixen då rädsla gör oss passiva, men också för att vi när vi håller en lägre frekvens tjänar som en energiresurs för dem, då de själva endast är kompatibla med lägre frekvenser.
När vi väl förstår hur systemet fungerar kan vi se vår egen roll i det och välja att fatta medvetna val och inte gå in i rädsla mm. När vi identifierar oss med formen så begränsar vi oss till att bara vara summan av informationen från våra sinnen. Egentligen är redan uppvaknade, för vi är medvetenhet, vi är själva varandet som upplever att vara i kropp, som upplever känslor, vi är medvetande som upplever sig självt, där formen är ett medium, och när vi förstår detta på djupet kan vi inte lägre bli styrda av programmet, eftersom vi då kan avprogrammera oss från det och skapa andra upplevelser, dvs. skapa ett nytt program som tjänar oss bättre. Neo får höra att han är the one, den utvalde – det är vi som är the one - Du är the one.

Detta var en introduktion om ämnet och för dem som blir intresserad av att höra mer om just Matrix-filmerna rekommenderar jag att ta del av det material som Mark Passio presenterar här: https://www.youtube.com/watch?v=AaDqNDLpZa8

/Emma  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post53

Om sinnet

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-23 09:23:22

Det undermedvetna sinnet styr över minnen (både våra automatiska fysiologiska minnesfunktioner och våra tankeminnen), det är också ansvarigt för våra emotioner, övertygelser och uppfattningar. Det tjänar som ett referensbibliotek och ger förslag till det medvetna sinnet om hur det bör agera.
Det medvetna sinnet är verksam i nuet och dess uppgift är att fatta beslut och välja var vi ska lägga vårt fokus.
Det högre jaget, har tillgång till det kosmiska biblioteket, dvs. det universella internet (med uppkoppling från hjärtat) som finns tillgängligt för alla. Därifrån hämtar vi inspiration, fantasi, får innovationer och har tillgång till all kunskap om vi är mottagliga för den.

Det undermedvetna tjänar det medvetna sinnet genom verka som en referens och ge förslag från alla de minnen och erfarenheter som finns i dess databank, det som är intressant att förstå är att det undermedvetna inte kan skilja på en dröm eller vår upplevda verklighet, det kan inte skilja på en film, ett tv-spel, egna och andras erfarenheter osv, den tar allt som en sanning och lagrar de nya minnena i sin databank. Så länge en människa inte är medveten om sitt fokus i nuet går det undermedvetna på automatik med repeatfunktion, det spelar upp samma inre bilder om och om igen.

Det undermedvetnas drivkraft är motivation till det som upplevs tryggt och tillfredställande. Men då det samlat på sig minnen och referenser från det förflutna är dessa tankar ofta i konflikt med det medvetna sinnet önskningar. I detta är viktigt att förstå att det undermedvetna alltid vill oss väl och bara tar fram och ger förslag på de alternativ och verktyg som finns i sitt eget bibliotek. För att förändra sitt liv och fatta nya beslut så behöver man omprogrammera det undermedvetna och det är fullt möjligt för alla att göra. En del i det är att först inse att förstå hur det fungerar och inse att det är det undermedvetna som påverkat det medvetna sinnet och är förklaringen till att man lever ett liv som upprepar sig. Nästa del handlar om att känna in hur konflikten mellan det undermedvetna och medvetna sinnet utspelar sig, få kontakt med det undermedvetna för att förstå vilka övertygelser som är motstridiga. Nästa del handlar om att omprogrammera det undermedvetna genom att fylla det med ny information för att skapa nya minnen och referenser och repetera dessa så att de får en stark grund. Ett bra exempel för motstridiga övertygelser är när det medvetna sinnet önskar en bättre ekonomi och ökat flöde i livet, men att det oavsett handling inte upplevs i tillvaron. Det undermedvetnas röst kan då exempelvis handla om en negativ övertygelse om rikedom, såsom att rika människor är snåla och otrevliga och att det undermedvetna anser att det är bättre att ha sämre ekonomi än att vara snål och otrevlig. Att få tillgång till dessa underliggande övertygelser är en skatt i sig då det bär på svaren för vårt mående och för hur våra liv utspelar sig. Att sedan låta det medvetna sinnet ta kommandot och ta emot inspiration från det kosmiska biblioteket, visualisera det vi önskar uppleva (kom ihåg att det vi visualiserar, drömmer och fantiserar om tas som en sanning som en upplevd verklighet för det undermedvetna), samt göra medvetna val i nuet kommer att ge det undermedvetna nya minnen och referenser vilket succesivt förändrar det.
För att påverka och omprogrammera det undermedvetna behöver vi sålunda vara i nuet, fatta medvetna beslut om var vi ska lägga vårt fokus och vara i hjärtat. Att göra nya saker, att drömma och visualisera om det vi vill göra och uppnå, att samla in ny information och sedan repetera den.

Med detta skrivet är det lätt att se att det undermedvetna är ytterst känslig för påverkan och programmering utifrån, i synnerhet i yngre år, i barndom och tonår skapas de flesta minnen, referenser och övertygelser, succesivt tar det medvetna sinnet vid och hämtar informationen från det undermedvetnas databank. Dock är det inte lika lätt att omprogrammera det undermedvetna när väl övertygelserna och minnena finns i databanken, men det går och ju mer vi förstå hur det fungerar, desto mer kan vi påverka och förändra våra program.
De som styr vår värld kan allt om det mänskliga psyket och använder skola, filmer och annan multimedia mm för att programmera det undermedvetna för att skapa minnen och övertygelser.

/Emma


  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post51

Musik som ett vapen

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-18 13:39:32

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.” -Nikola Tesla

Majoriteten av den musik som skapas och spelas över världen är idag inställd på 440 hertz och har varit det sedan International Standards Organization (ISO) godkände den som standard 1953. Denna frekvensskala har en ohälsosam effekt på och genererar anti- socialt beteende i människors medvetande, då den skapar inre dissonans.
Den ursprungliga frekvensskalan där A = 432 Hz är en inställning som matematiskt överensstämmer med universum. Musik baserat på 432 Hz överför fördelaktig helande energi, eftersom den utgör en ren ton av matematik som är grundläggande för naturen.
440 Hz är en onaturlig standardinställningsfrekvens, borttagen från symmetrin av heliga vibrationer och övertoner och används som ett vapen i krigsföringen mot människors medvetande. Dessutom stimulerar dessa toner kroppens kontrollorgan - hjärnan - till disharmonisk resonans, vilket genererar dissonans, ohälsa och aggression. I en tidning med titeln "Musical Cult Control" skriver doktor Leonard Horowitz: “The music industry features this imposed frequency that is ‘herding’ populations into greater aggression, psycho social agitation, and emotional distress predisposing people to physical illness.”

För att känna in skillnaden mellan 432 Hz och 440 Hz, lyssna på detta klipp:

https://www.youtube.com/watch?v=P5ILuyaZIO4

“This unnatural standard tuning frequency (440 Hz), removed from the symmetry of sacred vibrations and overtones, has declared war on the subconscious mind of Western Man.” -L. C. Vincent

Frekvenser och vibrationer har en ytterst stark men dold kraft att påverka vårt mående, våra känslor, våra liv, och även vårt samhälle och vår värld. Vetenskapen om cymatics (som betyder studier av synligt ljud och vibrationer) visar att frekvens och vibrationer är huvudnycklarna och organisationsgrunden för skapandet av all materia och allt liv på denna planet. När ljudvågor rör sig genom ett fysiskt medium (sand, luft, vatten etc.) har vågornas frekvens en direkt effekt på de strukturer som skapas av ljudvågorna när de passerar genom det speciella mediet. För att bättre förstå kraften i ljudfrekvensen, se denna video:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wvJAgrUBF4w

Musiken vi lyssnar på påverkar sålunda våra sinnen, våra kroppar, våra tankar och vårt samhälle. När den är baserad på en stämningsstandard som är avsiktligt borttagen från naturliga övertoner som finns i naturen, kan den skapa en psykisk förgiftning av mänskligheten.

Ljud är mer än bara vibrerande signaler, och som detta citat säger: "Not only does sound interact with life but it sustains and develops it. It acts as a conduit of conscious intent between people, societies and entire civilizations.”

/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post50

Vägen ut ur systemet

Uppvaknandets tidPosted by Emma 2018-01-17 18:37:48

Lögner försvagar människor och skapar inre och yttre dissonans medan sanningen stärker människor och skapar inre och yttre harmoni. Sanningen hur smärtsamt upplysande den en kan vara för ett nyvaket öga så är den vår väg till frigörelse från förslavningen. Att vakna och se sanningen om vår tid är steg ett.

Steg två är att återvända till sin inre blueprint, till det naturliga och till naturen, att göra medvetna val i sin konsumtion och ta aktiva steg för att gå utanför systemet så långt det är möjligt genom att leva mer off-grid och gå samman med andra människor som också gör det. Då blir det lättare att tänka klarare och agera, det blir som en mental detox.

Steg tre handlar om att agera och på djupet förstå vad medvetande egentligen är och att vi själva har kraften att frigöra oss från begränsning och omprogrammera oss själva och därmed tillvaron. När människor förstår vilka de är bortom vad systemet intalat henne att hon är, så finns ingen gräns för henne, då tar hon tillbaka sin kraft och när fler och fler människor gör detta så tappar de som styr, kontrollen över oss. Vi behöver också enas som människor, att se att det inte finns något vi och dem, att vi alla hör ihop som olika celler i en och samma kropp, med de insikterna blir alla former av separationstänkande att avfärda som systemfel.

Att gemensamt säga nej till maktkaparnas försök att kontrollera oss och manipulera oss är också nödvändigt. Det går att nå och omprogrammera dem som ännu inte är helt robotiserade även om de som styr gör allt i sin makt (och de går även fortare och fortare fram nu) för att göra människor mer och mer programmerade genom olika metoder till exempel, få dem beroende av teknologi och syntetiska ämnen i syfte att robotisera dem helt och därigenom skapa avatarer eller cyborgs (dvs en organism som består av såväl biologisk vävnad som syntetiska delar).

Det är av vikt att samtala, samskapa och arbeta med människor som bär medvetande och har öppna ögon inför omvärlden och att det som kännetecknar dessa (och den naturliga människan) är empati och insikten om att vi inte ämnar knäböja inför eller lyda en yttre auktoritet oavsett om det handlar om AI (artificiell intelligens) eller Saturnusdyrkare.

Att bokstavligen bli anarkister, anarki i sin sanna bemärkelse betyder utan härskare, det betyder inte utan regler som många av dem som kallar sig för anarkister av idag verkar tro. Men för att leva i ett samhälle utan yttre härskare behöver människan vara sin egen monark och följa och respektera naturlig lag och besitta en hög moral.

Tappa aldrig hoppet om vad medvetna människor tillsammans kan göra och skapa, det finns en väg ut.

/Emma

  • Comments(0)//blogg.emmaklara.com/#post48
« PreviousNext »